Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Prezentarea centrului

 

     CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL a fost înfiinţat la propunerea CATEDREI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, ca răspuns la necesitatea de a oferi un cadru organizat pentru vasta activitate de cercetare desfăşurată de cadrele universitare. Centrul funcţionează din anul 2004 şi este autorizat de către Senatul Universităţii din luna iunie 2005, în baza reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a regulamentelor interne în vigoare. Are ca principal scop promovarea proiectelor de cercetare interdisciplinară şi a dialogului multicultural presupuse de actuala orientare a culturii, cercetării şi educaţiei naţionale, în contextul procesului de integrare europeană. Principala intenţie a Centrului este realizarea unor activităţi de cercetare şi elaborarea unor studii interdisciplinare care să favorizeze cunoaşterea în profunzime a fenomenelor care leagă cultura romănă de culturile europene, prin valorificarea interferenţelor şi a imaginii reciproce pe care culturile le dezvoltă în evoluţia lor (prezentarea etapelor şi a tipurilor de contacte între cultura romănă şi culturile europene şi universale, personalităţi romăne în străinătate şi personalităţi străine în România, aspecte ale revuisticii naţionale şi internaţionale, fondul memorialistic, arhivele literare etc.).
     De asemenea, Centrul îşi propune stabilirea unor relaţii temeinice, lucrative, cu instituţii culturale, centre de cercetare, oameni de cultură din ţară şi din străinătate, în vederea realizării unor proiecte de cercetare şi a altor activităţi culturale care să promoveze dialogul intercultural, interetnic şi interconfesional, cu valorificarea aspectelor ce ţin de tradiţie şi de identitatea cultural-literară şi artistică.
    Pentru diseminarea imediată a rezultatelor cercetării, Centrul CCFDM, împreună cu colectivul Departamentului de Filologie, editează revista ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA (reacreditată în 2009 şi cotată în categoria B+ CNCSIS, fiind inclusă în baza internaţională de date CEEOL – Central and East European Online Library). Din 2014, revista este inclusă şi în baza de date EBSCO, iar din 2020 şi în ERIH PLUS.                      

    În anul 2020, revista a fost reevaluată de către CNCS şi este acreditată, fiind clasificată în categoria B.

  Începând cu anul 2023, CCFDM a încheiat Parteneriatul de colaborare cu Academia Română-Filiala Timişoara (Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”).

   Afiliată Centrului, îşi desfăşoară activitatea Asociaţia Culturală „Juan Ramon Jimenez y Lucian Blaga" din Madrid, prin intermediul căreia Centrul se află în colaborare cu Ambasada Spaniei în Romănia, Institutul „Cervantes", Fundaţia Culturală Regală a Spaniei şi Ministerul Culturii din Spania.

 

      Cercuri studenţeşti cu activitate asociată:

 

  • Cercul de Etnologie „Ovidiu Bîrlea” al UAB este o entitate studenţească înfiinţată în cadrul Departamentului de Filologie al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (la începutul anului universitar 2015-2016), cu scopul de a desfăşura activităţi complementare cursurilor de Etnologie şi Folclor, Folclor literar (anul I, licenţă) şi Cultură tradiţională românească din perspectiva globalizării (anul II, master). Înfiinţarea Cercului a pornit de la ipoteza că prin intermediul situaţiilor informale de învăţare, achiziţiile studenţilor se pot îmbunătăţi. Astfel, se caută situaţii de învăţare autentice, care să diversifice plaja competenţelor la studenţii filologi şi să contribuie la coeziunea grupului, la întărirea sentimentului de apartenenţă, la conştientizarea unor componente identitare şi a unor repere ale cunoaşterii şi stimei de sine. De asemenea, beneficiile acestui tip de activitate vizează şi o mai bună cunoaştere, respectiv popularizare, a patrimoniului local şi zonal.

Coordonator: Conf. univ. dr. Georgeta Orian

Membri: 25 studenţi şi masteranzi

 

  • Cercul de Filologie comparată şi Istorie literară „Ion BREAZU”, înfiinţat la începutul anului universitar 2019-2020, îşi propune să promoveze activităţi cultural-artistice şi activităţi de cercetare întreprinse de studenţii Facultăţii de Istorie şi Filologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Membrii cercului sunt selectaţi atât din programele de licenţă, specializările Română – Engleză şi Istorie, cât şi din cel de masterat, „Literatură şi cultură românească în context european”. Obiectivul general al cercului este acela de a crea un cadru instituţional favorabil pregătirii tinerilor cercetători în domeniile filologie şi istorie. Obiectivele specifice urmăresc organizarea unor întâlniri tematice, în urma cărora studenţii să achiziţioneze priceperi şi deprinderi necesare participării la diverse manifestări ştiinţifice şi culturale de profil.

Coordonator: Conf. univ. dr. Marcela Ciortea

Membri: 25 studenţi şi masteranzi


     Membrii Centrului au contractat proiecte majore de cercetare de tip grant, finalizate: grant CNCSIS: Presa românească şi ideea naţională. Dicţionar, antologie, studiu, dosar critic şi grant - Academia Romănă: Geografia literară a judeţului alba. Scriitori, reviste, biblioteci, cărţi rare, case memoriale.

  Activitatea membrilor colectivului este, în general, direcţionată spre acoperirea specificului Centrului de cercetări, publicându-se un număr considerabil de volume (la edituri recunoscute de CNCSIS/CNCS sau de prestigiu internaţional), studii şi articole de istoria limbii şi literaturii române, teorie şi critică literară, literatură comparată, estetică şi imagologie, precum şi cu privire la multiculturalitate şi multilingvism, ediţii îngrijite, volume omagiale.
    Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural este organizatorul principal al Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională Dialogul culturilor - între tradiţie şi modernitate, aflată la cea de-a XXI-a ediţie (2021). Manifestarea reuneşte, în fiecare an, zeci de profesori universitari şi cercetători, dar şi profesori din învăţământul preuniversitar şi doctoranzi, din ţară şi din străinătate.