Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
 
Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural
Regulament de organizare şi funţionare

   

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
CENTRULUI DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL

(revizie 1, 2019)

 

REGULAMENT APROBAT SENAT 

 

Cap. I  Cadrul legal de funcţionare şi statutul Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

 

Art. 1 

CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL şi-a început  activitatea la data de 1 iulie 2005, constituirea sa fiind validată prin Hotărârea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din data de 29 iunie 2005.

 

Art. 2

CENTRUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI DIALOG MULTICULTURAL a fost  înfiinţat la propunerea Catedrei de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie, ca răspuns la necesitatea de a oferi un cadru organizat pentru vasta activitate de cercetare desfăşurată de cadrele universitare. Centrul funcţionează în baza reglementărilor MEN, a Cartei Universitare şi a regulamentelor UAB în vigoare şi are ca principal scop promovarea proiectelor de cercetare interdisciplinară şi a dialogului multicultural presupuse de actuala orientare a culturii, cercetării şi educaţiei naţionale.

 

 

 

Cap. II  Obiectivele generale ale Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

 

Art. 1. Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural are ca principale obiective:

 

 1. elaborarea, derularea şi finalizarea unor proiecte de cercetare proprii sau în colaborare, în domeniul Filologie şi în domenii complementare sau conexe; proiectele de cercetare derulate vor viza, cu prioritate, promovarea valorilor culturale autohtone, păstrarea tradiţiilor, analiza istoriei şi a teoriei mentalităţilor şi a altor aspecte specifice culturii, artelor, istoriei naţionale;

 

 1. derularea, cu prioritate, a unor proiecte de cercetare şi a unor programe de studiu care au în vedere aspecte legate de patrimoniul cultural-literar şi integrarea acestuia în circuitul de valori europene, finalizate prin elaborarea unor lucrări de specialitate care să promoveze specificul naţional,  fondul  de idei şi dimensiunile etice, estetice, filozofice şi religioase care caracterizează cultura naţională, în diacronie şi în sincronie;

 

 1. realizarea şi înaintarea unor proiecte de granturi şi a altor tipuri de proiecte de cercetare (colective sau individuale), pe teme de mare actualitate, cu atragere de fonduri naţionale şi europene şi având ca finalitate elaborarea unor materiale specifice (cărţi, studii, monografii, dicţionare, albume etc.), precum şi îmbunătăţirea bazei materiale a instituţiei;

 

 1. atragerea în proiectele de cercetare a unor cercetători, specialişti, cadre universitare, ambasadori, oameni de cultură, artişti şi scriitori din ţară şi de peste hotare, precum şi implicarea în activitatea de cercetare derulată de echipe de cercetători externi, la invitaţia unor instituţii partenere din Europa şi din lume;

 

 1. stabilirea unor relaţii temeinice, lucrative, cu instituţii culturale, centre de cercetare, oameni de cultură din ţară şi din străinătate, în vederea realizării unor proiecte de cercetare şi a altor activităţi culturale care să promoveze dialogul intercultural, interetnic şi interconfesional, cu valorificarea aspectelor ce ţin de tradiţie şi de identitatea cultural-artistică;

 

 1. realizarea unor activităţi de cercetare şi elaborarea unor studii interdisciplinare care să favorizeze cunoaşterea în profunzime a fenomenelor care leagă cultura română de culturile europene, prin valorificarea interferenţelor şi a imaginii reciproce pe care culturile le dezvoltă în evoluţia lor (studii de imagologie, prezentarea etapelor şi a tipurilor de contacte între cultura română şi culturile europene şi universale, personalităţi române în străinătate şi personalităţi străine în România, aspecte ale revuisticii naţionale şi internaţionale, fondul memorialistic, arhivele literare etc.);

 

 1. implicarea activă şi permanentă a cadrelor universitare şi a studenţilor în programe de specialitate privind perfecţionarea activităţii de cercetare în conformitate cu noile dispoziţii ale MEN şi ale organismelor europene specifice, pregătirea şi documentarea continuă, elaborarea şi redactarea proiectelor de cercetare şi derularea etapelor presupuse de contractarea granturilor (training-uri, mese rotunde, workshop-uri, schimburi de experienţă, ateliere de lucru interdisciplinare ş. a.);

 

 1. desfăşurarea unor activităţi extracurriculare, în care să fie implicaţi şi studenţii, masteranzii şi doctoranzii, centrate pe problematici de mare actualitate în cultura contemporană: conferinţe, dezbateri, prelegeri (cu invitaţi din ţară şi din străinătate), cercuri ştiinţifice şi culturale, anchete, vizite la obiective culturale, ateliere de creaţie, lansări de carte, expoziţii ş. a.);

 

 1. contribuţia la punerea în valoare a unor obiective culturale din municipiul Alba Iulia şi din judeţul Alba, implicarea în proiectele propuse de instituţiile publice care solicită colaborarea în acest sens şi antrenarea în activităţi cultural-educative variate a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;

 

 1. atragerea în proiectele de cercetare şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea Centrului;

 

 1. eficientizarea activităţii cadrelor universitare şi a studenţilor, prin facilitarea schimburilor interuniversitare sau cu instituţii şi centre de cercetare ştiinţifică din străinătate;

 

 1. informarea continuă şi elaborarea unor sinteze şi măsuri privind politica activităţii de cercetare şi formarea profesională în Uniunea Europeană;

 

13.  iniţierea şi derularea unor strategii de promovare a valorilor comunităţii academice albaiuliene în structurile ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 

 

Cap. III  Statutul membrilor activi ai Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural

 

Art. 1 

Pot deveni membri ai Centrului, la cerere şi cu acordul celorlalţi membri, cadre universitare, cercetători, doctoranzi, oameni de cultură, artişti din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia sau din afara ei, din ţară şi din străinătate, care desfăşoară activităţi de cercetare şi care se angajează să se implice fără rezerve în toate activităţile de cercetare şi larg culturale derulate în cadrul Centrului.

 

Art. 2 Reglementări privind finanţarea Centrului

 

2.1. Până la acreditarea Centrului drept Centru Naţional de Cercetare şi până la dobândirea unei personalităţi juridice şi a unei finanţări proprii, membrii Centrului CCFDM nu sunt remuneraţi;

2.2. toate potenţialele venituri rezultate în urma câştigării unor proiecte de cercetare sau granturi vor fi distribuite în funcţie de contractul de cercetare şi de aportul pe care fiecare persoană îl are în programul de cercetare respectiv;

2.3. prioritate în atragerea de fonduri va avea îmbunătăţirea permanentă a bazei materiale (logistică, fond de carte etc.), de care să beneficieze toţi membrii Centrului, precum şi studenţii, masteranzii şi doctoranzii UAB.

 

Art. 3  Reglementări privind activitatea membrilor Centrului

 

3.1. Membrii activi ai CCFDM au dreptul de a se declara ca atare în orice împrejurări profesionale, academice, în ţară şi în străinătate, beneficiind de toate avantajele pe care le presupune activitatea desfăşurată sub egida acestuia. Acest drept rămâne valabil şi în contextul în care, în perspectivă, Centrul va cere şi va obţine acreditări la nivel naţional şi internaţional.

3.2. Toţi membrii beneficiază în mod egal de baza materială a Centrului şi de toate celelalte facilităţi.

3.3. Toţi membrii CCFDM se angajează:

1.      să se implice constant în întreaga activitate a Centrului;

2.      să participe activ la toate proiectele derulate în cadrul Centrului şi care acoperă arealul personal de cercetare;

3.      să respecte cu stricteţe termenele prevăzute pentru depunerea documentaţiei presupuse de oricare etapă a activităţii de cercetare din cadrul Centrului;

4.      să nu gestioneze deficitar baza materială sau financiară a Centrului;

5.      să respecte cu stricteţe codul deontologic specific activităţii desfăşurate;

6.      să păstreze o relaţie academică, responsabilă, degajată şi elegantă cu toţi membrii şi ne-membrii Centrului;

7.      să promoveze corect şi cu maximă fidelitate imaginea şi interesele Centrului de cercetare pe care îl reprezintă;

8.      să nu desfăşoare activităţi care să contravină proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalitatea programelor desfăşurate în cadrul Centrului;

9.      să respecte eventualele norme de protecţie a datelor sau de confidenţialitate a informaţiilor hotărâte de Conducerea Centrului sau decise de comun acord între partenerii din proiectele de cercetare;

10.  să desfăşoare numai acel gen de activităţi care slujesc interesele culturii naţionale, ale Statului şi pe cele ale Universităţii;

11.  să nu pericliteze, prin activităţi sau atitudini neconforme, procesul educativ şi relaţia Centrului şi a Universităţii cu alte instituţii de învăţământ şi de cercetare, din ţară şi din străinătate;

12.  să participe la toate întrunirile de lucru anunţate şi să îndeplinească sarcinile care le sunt trasate;

13.  să nu manifeste indiferenţă faţă de activitatea din cadrul Centrului.

 

3.4. Orice abatere de la aceste norme, precum şi indiferenţa faţă de proiectele Centrului, inactivitatea şi lipsa de responsabilitate atrag după sine retragerea statutului de membru şi implică pierderea dreptului de a folosi în scop personal apartenenţa la acest Centru de cercetare. În cazul unor abateri grave, intră în vigoare reglementările cuprinse în Statutul Personalului Didactic, Carta Universitară şi Regulamentul intern al Universităţii.

 

 

Cap. IV  Organe de conducere şi atribuţii

 

4.1. Activităţile specifice Centrului se vor derula sub conducerea unui Director, a unui Director-adjunct şi a unui Secretar ştiinţific.

 

4.2. Persoanele desemnate să deţină aceste funcţii nu sunt remunerate. Acestora le revine sarcina de a coordona activitatea Centrului de cercetare şi stabilirea de atribuţii pentru fiecare membru; luarea deciziilor vizează, însă, numai activitatea desfăşurată sub egida CCFDM, nu şi activităţile individuale ale membrilor.

 

4.3. Membrii CCFDM nu sunt remuneraţi pentru activitatea din cadrul Centrului, decât în cazul participării directe la implementarea unor granturi sau a altor tipuri de contracte de cercetare / culturale, cu finanţare externă.

4.4. Toate deciziile luate vor ţine cu obligativitate cont de interesele de grup şi individuale, de programul de cercetare al fiecărui membru, de interesele Centrului şi de opţiunile personale.

 

 

Cap. V   Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Prezentul Regulament reprezintă varianta revizuită a Regulamentului de funcţionare a Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural aprobat în Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, la data de 29 iunie 2005.